ضد یخ موتوری (خالص)
روش مرجع حدود قابل قبول نتایج آزمایش شرح آزمایش
مطابق با استاندارد 338 بدون بو و شفاف قابل قبول وضعیت ظاهری:  بو و  اختلاط با آب
مطابق با استاندارد 197 1.110  تا 1.145 1/126 چگالی در 5/15 درجه سلسیوس
مطابق با استاندارد 1448 -10ºC -12ºC نقطه انجماد محلول 25% ضد یخ در آب مقطر
مطابق با استاندارد1448 -14ºC -17ºC نقطه انجماد محلول 25 درصد ضد یخ  در آب مقطر
مطابق با استاندارد1448 -34ºC -38ºC نقطه انجماد محلول 50 درصد ضد یخ  در آب مقطر
مطابق با استاندارد1213                 ºC 163           165 ºC نقطه جوش در 760 میلیمتر  جیوه ضد یخ خالص
مطابق با استاندارد1213               ºC 107.8.          ºC 108 نقطه جوش در 760 میلیمتر جیوه ضد یخ  با آب مقطر
مطابق با استاندارد1212 7.5- 11.5 9.8 PH محلول ،  50% ضد یخ با آب مقطر
مطابق با استاندارد1449 گزارش شود 14.5 قلیایی ذخیره – حداقل میلیمتر
مطابق با استاندارد154 5 3.5 مقدار آب – حداکثر درصد وزنی
مطابق با استاندارد338 مطابقت داشته باشد مطابقت دارد بسته بندی و نشانه گذاری
product_eramshimi
whatsup_link instagram_eramshimi telegram_eramshimi