ضد یخ گازوئیل ارم

 ضد یخ گازوئیل ارم ، ماده ای افزودنی ، برای سوخت خودروهای دیزلی سبک و سنگین و مخازن گازوئیل برای محافظت از یخ بستن گازوئیل و انسداد فیلتر به کار میرود .

میزان افزایش ضد یخ گازوئیل ارم به گازوئیل برای هر 200 لیتر به مقدار یک لیتر است .

product_eramshimi
whatsup_link instagram_eramshimi telegram_eramshimi